เขียนเมื่อ : วันเสาร์ ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 | อ่านแล้ว : 6,523 ครั้ง

วันลอยกระทง 2563 ความเชื่อวันลอยกระทง


ลอยกระทง เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงและเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง โดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียนหรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์ เช่น กระทง เรือ แพ ดอกบัว แล้วนำไปลอยตามลำน้ำ ในปีนี้วันลอยกระทงตรงกับ วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563
ประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival) มิได้มีแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ในประเทศจีน อินเดีย เขมร ลาว พม่า ก็มีการลอยกระทงคล้ายกับบ้านเรา จะต่างกันบ้างก็คงเป็นเรื่องรายละเอียด พิธีกรรม ความเชื่อในแต่ละท้องถิ่น

ทำไมถึงลอยกระทง
การลอยกระทง เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า ปฏิบัติกันมาแต่เมื่อไร เพียงแต่ท้องถิ่นก็มีจุดประสงค์ในการลอยกระทงแตกต่างกันไป เช่น ในเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ก็จะเป็นการบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ บูชารอยพระพุทธบาท ณ หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำนัมมทา แสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำที่ได้อาศัยน้ำกิน น้ำใช้ ตลอดจนเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา อันเป็นสาเหตุให้แหล่งน้ำไม่สะอาด

นอกจากจะเป็นประเพณีที่มีคุณค่าเรื่องการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณดังที่กล่าวมาแล้ว ประเพณีนี้ยังมีคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน สังคม ศาสานา เช่น ทำให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน ทำให้ชุมชนได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดงาน หรือในบางท้องถิ่นที่มีการทำบุญ ก็ถือว่ามีส่วนช่วยสืบทอดพระศาสนาและในหลายแห่งก็ถือเป็นโอกาสดีในการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแม่น้ำลำคลองขอบคุณข้อมูลจาก : www.sanook.com