เขียนเมื่อ : วันเสาร์ ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 | อ่านแล้ว : 6,400 ครั้ง

แนะผู้ประกอบการ ล้างตลาดถูกวิธี ลดแพร่กระจายโรค


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะผู้ประกอบการตลาดล้างตลาดให้ถูกวิธี ช่วยลดการแพร่ กระจายโรค พร้อมรณรงค์สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันตนเองแก่ผู้ประกอบการค้าภายในตลาด และประชาชนที่มาใช้บริการถือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งพฤติกรรมสุขภาพด้านอนามัยส่วนบุคคลที่ทำได้ง่ายที่สุด คือ การล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่และน้ำทุกครั้ง หรือทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนสัมผัสอาหาร หลังออกจากห้องส้วม และหลังสัมผัสสิ่งสกปรก รวมทั้ง ต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง และสำหรับอาหารที่ปรุงสำเร็จ ให้มีการปกปิดอาหาร มีการใช้อุปกรณ์ตัก หรือหยิบจับอาหารทุกครั้ง หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดขายและไปพบแพทย์ทันที

"นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควรจัดบริการที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์และมีการล้างตลาดเป็นประจำ ซึ่งมีหลักปฏิบัติดังนี้
  1)  ล้างแผงจำหน่ายอาหารสด และแผงเนื้อสัตว์ชำแหละทุกวันด้วยโซดาไฟ ชนิด 96 เปอร์เซ็นต์ เพื่อขจัดคราบไขมัน
  2)  ใช้น้ำสะอาดฉีดล้าง ทางเดิน ฝาผนัง และกวาดล้างลงสู่ทางระบายน้ำเสีย เพื่อชะล้างสิ่งสกปรกและสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดออกให้หมด
  3)  ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อควรมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
  4)  บริเวณที่พักขยะ ต้องเก็บรวบรวมขยะไปกำจัดให้หมดและล้างทำความสะอาด
  5)  บริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม อ้างล้างมือ ที่ปัสสาวะ ก็อกน้ำ สายชีดชำระ หรือจุดสัมผัสที่ใช้ร่วมกันในตลาด ต้องทําความสะอาด โดยใช้น้ำยาทําความสะอาด หรือผงซักฟอก รวมถึงฆ่าเชื้อโรค ด้วยน้ำยาฟอกขาว และล้างออกด้วยน้ำให้สะอาด
อธิบดีกรมอนามัย กล่าวขอบคุณ
ข้อมูล : thaihealth
ภาพ : 77kaoded